FANDOM


ПризоваванеРедактиране

Призоваването е начин на активиране накарта - чудовище от вашата ръка на игралното поле. Различните чудовища могат да бъдат призовавани по различни начини. По-надолу са обяснени различните видове призовавания и как се изпълняват те.


Нормално призоваване (Normal Summon)Редактиране

Това е най-обикновенният начин за призоваване на чудовище на игралното поле. Взимате карта-чудовище от 1-во, 2-ро, 3-то или 4-то ниво и я поставяте в атакуваща позиция на игралното поле. Всички нормални чудовища и повечето чудовища с ефекти (освен ако нямат специфични ограничения) могат да бъдат призовавани по този начин.

На играчът е позволено едно Нормално призоваване на ход, без значение дали то ще е чрез Жертвоприношение или не.


Призоваване чрез Жертвоприношение (Tribute Summon)Редактиране

Разбира се, за чудовищата които са от 5-то или по-високо ниво има малко ограничение. Преди да извършите Нормално призоваване на такова чудовище, вие трябва да жертвате най-малко едно ваше чудовище на игралното поле. Такъв тип Нормално призоваване се нарича Жертвено призоваване.

Чудовищата от 5-то и 6-то ниво изискват по едно чудовище за жертвоприношение, докато чудовищата от 7-мо или по-високо ниво изискват две чудовища за жертвоприношение.

Има няколко специфични карти, които изискват три жертвени чудовища.

На играчът е позволено едно Нормално призоваване на ход, без значение дали то ще е жертвено или не.


Залагане (Set)Редактиране

Поставянето на карта - чудовище от ръката на игралното поле, в позиция с лице надолу се нарича Залагане. За да заложите чудовище от 5-то или по-високо ниво, вие отново ще трябва да направите съответните жертвоприношения.

Важно е да запомните, че заложено чудовище не се счита за призовано. То е заложено и може да бъде призовано единствено чрез Обръщане, ако е цел на вражеска атака или на ефект на карта.

Имайте в предвид, че имате право само на едно Нормално призоваване или залагане, така че, ако заложите чудовище в този ход, то вие няма да можете да направите Нормално призоваване.

Бележка:

  • Не можете да направите Нормално призоваване или залагане чудовище в позиция с лице нагоре, в защитен режим.
  • Залагане също така се нарича и всяко поставяне на карта от ръката върху игралното поле, в позиция с лице надолу.

Призоваване чрез Обръщане (Flip Summon)Редактиране

Можете да промените позицията на чудовище с лице надолу в защитен режим, в лице нагоре в атакуващ режим, без да е необходим допълнителен ефект. Това се нарича Призоваване чрез Обръщане. Когато изпълните такова призоваване, вие не можете да смените позицията на чудовището от атакуваща в защитна в същия ход. Също така не можете да изпълнявате Призоваване чрез Обръщане в същия рунд, в който сте заложил карта. Не можете да използвате ефектите на чудовища, докато картата не премине в позиция с лице нагоре.

Второ Призоваване (Gemini Summon)Редактиране

Второ Призоваване се нарича Нормалното призоваване на вече Нормално призовано Gemini чудовище, което към момента на повторното си призоваване е върху Игрално Поле. Както личи от името това призоваване се използва само за чудовища от второстепенен тип "Gemini". То се изпълнява по следния начин:

  • Желаното Gemini чудовище се намира в позиция с лице нагоре на Игралното поле т.е. то вече е призовано Нормално един път;
  • В своята Основна Фаза 1 или Основна Фаза 2, ако не сте извършвали друго Нормално призоваване този ход, обявявате, че правите Второ Призоваване на избраното Gemini чудовище.
  • След като бъде призовано повторно, Gemini чудовището активира своя ефект и от този момент нататък се счита за чудовище с ефект.

Когато се прави Второ призоваване (Gemini Summon) е необходимо да се знае, че това е Нормално призоваване т.е. ако направите такова призоваване, нямате право на други Нормални призовавания или Залагания на чудовища, в хода, в който сте обявил Повторното Призоваване (Gemini Summon).

Преди да бъдат призовани Повторно, Gemini чудовищата се разглеждат като Нормални чудовища, а техният ефект не се активира, докато не бъдат Повторно Призовани.

Тъй като Второто Призоваване (Gemini Summon) е Нормално призоваване, то не може да бъде изпълнено в същия ход, в който Gemini чудовището е Нормално Призовано на Игралното поле за първи път. Трябва да се изчака минимум до следващия ход.

Прочетете още: Gemini Monsters


Специално призоваване (Special Summon)Редактиране

Някои чудовища могат да бъдат призовани на полето без Нормално призоваване или Залагане. Това се нарича Специално Призоваване (Special Summon). XYZ призоваванията, Синхро призоваванията, Сливащите призовавания и Ритуалните призовавания - всички те се считат за Специално Призоваване. Някои чудовища с ефекти имат определени условия, при които можете да ги призовете Специално. Освен ако нямат някакви допълнителни условия, такива чудовища могат да бъдат призовани в атакуваща или защитна позиция по ваш избор.


Специално призоваване чрез ефект на картаРедактиране

Чудовища също така могат да бъдат специално призовани на игралното поле, посредством ефект на друга карта - без значениеефект на чудовище, магическа или карта - капан. Тъй като обаче под "Специално призоваване" влизат няколко различни вида призоваване, чудовище, което има ясно посочен начин на специално призоваване (чрез Сливане, Синхро, XYZ или Ритуално) трябва най-напред да бъде призовано според вида на призоваването към който принадлежи, и чак след това, евентуално, ако отиде в гробището да бъде специално призовано по други начини. Т.е. ако по определени причини ваше чудовище със специално призоваване е било пратено в гробщието, преди да сте го призовали, то няма как да използвате ефект на карта за да го призовете от гробището, защото преди да е попаднало там, то трябва да е било призовано на игралното поле според съотвения за конкретното чудовище начин.

За пример: Ако поради ефект на карта изпращате едно Синхро чудовище от вашето Допълнително тесте направо в Гробището, то вие не можете да го призовете Специално, чрез ефект на карта, тъй като Синхро чудовището има точно определен начин на Специално призоваване, който трябва да е изпълнен най-напред, за да може след това да бъде специално призовано по други начини. Това правило не важи за Нормалните чудовища, без значение на тяхното ниво или вид. Ако поради определени причини дадено нормално чудовище е било пратено в гробището преди да бъде призовано, то може да бъде специално призовано обратно на игралното поле чрез ефект на карта, която в описанието си ясно позволява това действие.

Ритуално Призоваване (Ritual Summon)Редактиране

По време на вашата Основна Фаза 1 или Основна Фаза 2, когато имате в ръката си Ритуалната магическа карта, заедно със картата на прилежащото и ритуално чудовище, заедно с необходимото чудовище/чудовища за жертвоприношение, можете да активирате Ритуалната магическа карта, в полето за магически и карти - капани. След активирането на Ритуалната магическа карта изпращате от вашата ръка или вашата страна на игралното поле, чудовището/чудовищата необходими за жертвоприношението в Гробището. Те обикновенно са изписани на Ритуалната магическа карта. Вече можете да призовете Ритуалното чудовище от вашата ръка - на полето, с лице нагоре, по ваш избор в атакуващ или защитен режим. Най-накрая изпратете в Гробището и Ритуалната магическа карта.


Сливащо Призоваване (Fusion Summon)Редактиране

Ако имате всички Сливащи материали във вашата ръка, които са изписани на съответната Слята карта - чудовище, заедно с магическата карта "Полимеризация" (също в ръката), можете да активирате "Полимеризация" в полето за магически и карти капани. Изпратете необходимите Сливащи материали в Гробището. Най-накрая изберете съответното Слято чудовище от вашето допълнително тесте и го призовете на полето в позиция с лице нагоре, по ваш избор в атакуващ или защитен режим.

Бъдете сигурни, че имате всички необходими Сливащи материали във вашето Основно тесте (Main Deck), необходими магически карти, както и самите Слети чудовища във вашето Допълнително тесте (Extra Deck).

Освен чрез "Полимеризация", Слети чудовища могат да се призовават и чрез теренната магическа карта "Сливаща Порта" (Fusion Gate) или "Супер Полимеризация" (Super Polymerization).


Ексийз Призоваване (XYZ Summon)Редактиране

Изберете XYZ чудовище от вашето допълнително тесте (Extra Deck), за което имате съответните XYZ Материали. XYZ материалите трябва да са в позиция с лице нагоре във вашата част на полето. След това поставете XYZ материалите в едно-единствено поле, поставяйки картите една върху друга. След това изтеглете съответното XYZ чудовище, което желаете да призовете и го поставете най-отгоре на събраните XYZ материали.

Когато в описанието на XYZ чудовище е вписан ефект или условие, които изискват да се "разкачи" (detach) XYZ материал - изтеглете една от подтиснатите карти и я изпратете в Гробището.


Синхро призоваване (Synchro Summon)Редактиране

По време на вашата Основна фаза 1 или Основна Фаза 2 трябва да обявите Синхро призоваване, когато общия брой от нивата на Тунер чудовището и другите чудовища на  полето, необходими за призоваването на съответното Синхро Чудовище, са равни на неговото ниво. При започване на призоваването синхро материалите трябва задължително да са на полето, в позиция с лице нагоре. Проверете отново дали общия сбор от нивата на материалите е равен на нивото на Синхро чудовището, което желаете да призовете.

След проверката изпратете материалите от вашата страна на полето, в Гробището. Запомнете - само едно от чудовищата-материали, служещи за призоваване на отделно Синхро чудовище може да е Тунер.

След като изпратите материалите в Гробището вземете съответното Синхро чудовище от вашето допълнително тесте (Extra Deck) и го поставете на полето в атакуваща или защитна позиция с лице нагоре.